Wczytuję dane...
Gwarancja: 2 lat
Realizacja zamówienia: 3 dni
Producent: Sommer

Standardowy zestaw zawiera:

- centrala sterująca w obudowie wraz ze zintegrowanym odbiornikiem (FM 868,8 MHz Somloq Rollingcode),

- przycisk wewnętrzny z kablem o długości 7 m,

- oświetlenie,

- zestaw montażowy,

- szyna jezdna 2550 mm

- wszystkie potrzebne akcesoria do montażu,

- instrukcja montażu i obsługi w języku polskim,

- karta gwarancyjna,

- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).


Technologia:

 • Opracowany przez firmę SOMMER system napędowy:

      - Bierny, naciągnięty łańcuch
      - Poruszający się razem z bramą wózek jezdny z silnikiem zwiększa trwałość

 • SVS – bezpieczny system ryglowania napędu (układ awaryjnego odblokowania można zwolnić i sprzęgnąć w dowolnym położeniu bramy, dzięki czemu, np. w przypadku awarii prądu, bramę można bezpiecznie zamknąć i zaryglować napęd), gwarancja bezpieczeństwa
 • Samohamowny silnik zapewnia ochronę przed włamaniem, gdyż nie jest możliwe wywarzenie bramy bez użycia ciężkiego sprzętu – brak potrzeby dodatkowego ryglowania bramy
 • Bardzo ciche otwieranie i zamykanie

Mikroprocesor / układ sterowania:

 • Zintegrowany odbiornik radiowy
 • Rozpoznawanie przeszkód oraz czêoeciowy lub ca³kowity ruch wsteczny przy natrafieniu na przeszkodê
 • Wtykowa płyta sterownicza, ułatwia obsługę
 • DPS – automatyczne programowanie siły otwierania i zamykania
 • Łagodny start i zatrzymanie

Montaż:

 • Napędy są już wstępnie zmontowane i prawie gotowe do zainstalowania; oszczędność czasu i pieniędzy
 • Droga ruchu wózka jezdnego jest łatwa do nastawienia dzięki prostym w obsłudze wyłącznikom krańcowym
 • • Szyna w wyposażeniu podstawowym ma długość zapewniającą ruch roboczy wózka jezdnego o długości 2600 mm (istnieje możliwość skrócenia lub przedłużenia szyny jezdnej)

• Podwieszenie sufitowe z mo¿liwooeci¹ regulacji w pionie i poziomie
• Naci¹gniêcie ³añcucha jest wyj¹tkowo szybkie i ³atwe
Sterowanie radiowe
• Modulacja czêstotliwooeci sygna³u radiowego 868,8 MHz, zapewnia lepsze
warunki odbioru oraz bardzo wysok¹ niezawodnooeæ transmisji
• zintegrowana z p³yt¹ odbiornika antena, niewidoczna z zewn¹trz
• wykorzystanie wyj¹tkowo bezpiecznego systemu Somloq Rollingcode:
d³ugooeæ kodu wynosz¹ca 66 bity umo¿liwia 74 tryliony kombinacji i oferuje
najwy¿sze bezpieczeñstwo
• nieograniczone mo¿liwooeci u¿ycia nadajnika zdalnego sterowania,
np. w gara¿ach podziemnych
• mo¿liwooeæ wykasowania kodu gwarantuje wiêksze bezpieczeñstwo
• osłona przycisków nadajnika chroni przed niezamierzonym uruchomieniem


Wymiary napędu: